ปัจจัยด้านผู้เรียนและโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011 ของนักเรียนในภูมิภาคอาเซียนและเอเซียตะวันออก:วิเคราะห์พหุระดับและการศึกษาเปรียบเทียบ

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "A Multilevel Analysis of Student and School Factors Influencing Primary Students’ Science Achievement in TIMSS 2011 in East and South-East Asian Countries", International Journal of Science Educators and Teachers , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 41-54
Publish Year National Journal 1
2014 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ในโครงการทดสอบนานาชาติ TIMSS 2011", วารสารวิธีวิทยาการวิจัย , ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 49-80
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "Multilevel Factors Influencing Grade 8 Students' Science Achievement in Asian and ASEAN Countries", The 3rd International Conference for Science Educators and Teachers , 17 - 19 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย