1. การศึกษาการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX ประกอบวิชาอังกฤษ 1 (01355111) 2. การศึกษาการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX กับนิสิตปี 4 3. การศึกษาการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX สำหรับบุคลากร