คุณค่าและการบริการทางชีวภาพของสัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 1
2017 exKachina, P, exKurokawa, H, exOguro, M, exNakashizuka, T, exTanaka, H, exThinkampheang, S, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exPanuthai, S, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "Effect of Forest fire on the regeneration of a bamboo species (Cephalostachyum pergracile Munro) at a mixed deciduous forest in Mae Klong Watershed Research Station, Thailand", TROPICS, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 37-48
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exRujira Mahaprom, exYodchaiy Chaynkern, "Population Density and Morphometry Analysis for Sex Determinationin Varanus salvator from Bangkachao, Samutprakran Province", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 109-123
Publish Year National Conference 2
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Mammal communities in Mae Klong Watershed Research Station, Amphoe Thong Pha Phom, Kanchanaburi Province.", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย, 23 - 24 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Song Structure and Environmental Affecting Singing Behavior of White-handed Gibbon (Hylobates lar Linn.) in HuaiKhaKhaeng Wildlife Sunctuary, Uthaithani Province", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย