ชุดโครงการ

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพลากร คูหา, exสุทธิพงศ์ ไชยรักษ์, exมนัสวี เกื้อวงศ์, "The Reconstruction of the Fire Behaviors and Its Effects in the Melaleuca Peat Forest Wildfire, Nakorn Sri Thammarat, Thailand", 2014 IUFRO World Congress , 4 - 12 ตุลาคม 2014, Salt Lake City ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2016 exทศพล แพทย์ชัยโย, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของไฟต่อการเติบโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติของไม้เสม็ดขาว ณ ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช", การสััมนาทางวนวัฒนวิทยาครั้งที่ 10 , 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุทธิพงษ์ ไชยรักษ์, inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมไฟในป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย