ลักษณะแหล่งเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟป่าพรุควนเคร็งในแหล่งเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ