การเปรียบเทียบประสิทธิผลการป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เกิดใหม่และพัฒนาแล้ว