Conference

Article
การประมาณค่าและประสิทธิผลของอัตราป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม กรณีศึกษาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของเอเชีย
Conference
2nd IFMA International Conference on Finance (ISBN: 9999999999)
Class
นานาชาติ
Date
16 - 17 ธันวาคม 2014
Location
บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
DOI
"-"
Related Link
-