การลดจุลินทรีย์ชนิดก่อโรคและสารกำจัดศัตรูพืชในผักสดโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟองแก๊สขนาดไมโคร

Publish Year National Conference 2
2018 exปิติรัตน์ กลิ่นธรรม, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การล้างสองขั้นตอนด้วยสารลดแรงตึงผิวร่วมกับน้ำฟองนาโนอิเล็กโทรไลต์เพื่อลดE.coliและคลอร์ไพริฟอสสะระแหน่", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวเเห่งชาติ ครั้งที่ 16, 12 - 13 กรกฎาคม 2018, จันทบุรี ประเทศไทย
2013 exวนัสนันท์ วัฒนสุวกุล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแถบสีมาตรฐานเพื่อตรวจวัดปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2 30 สค. 2526คระอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ, 30 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย