การศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับความสามารถในการทนร้อนของโคเนื้อภูพาน