การหาจุดสอดส่วนปลายของอุปกรณ์ทางออร์โธปีดิกส์ที่อาศัยโพรงกระดูกเป็นส่วนอ้างอิงในการใช้งาน