การใช้ภาษาอังกฤษในการตั้งชื่อและการใช้ภาษาอังกฤษปนไทยของสื่อสารมวลชนไทย

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "English naming and code-mixing in Thai mass media", World Englishes, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, หน้า 100-111
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "English naming and code-mixing in Thai mass media", The 7th International Conference of English as a Lingua Franca, 5 กันยายน 2014, เอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก