Journal

Article
English naming and code-mixing in Thai mass media
Journal
World Englishes (ISSN: 1467971X)
Volume
33
Issue
1
Year
มีนาคม 2014
Page
100-111
Class
นานาชาติ
DOI
10.1111/weng.12071
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้ภาษาอังกฤษในการตั้งชื่อและการใช้ภาษาอังกฤษปนไทยของสื่อสารมวลชนไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355552 ชื่อวิชา World Englishes for Inter.Communication,1 มี.ค. 2014 - 15 มี.ค. 2014