โครงการติดตามตรวจสอบโลหะหนักในสัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

Publish Year National Conference 2
2018 exอรรณพ ขุนทองน้อย, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การให้อากาศและโมลาสเพื่อควบคุมปริมาณแอมโมเนียสําหรับการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus) ในระบบปิด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exทินวุฒิ ล่องพริก, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ Tubular Settlers เพื่อกำจัดปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดในน้ำของการอนุบาลลูกปลานิลแดง (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย