โครงการจัดทำเกณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายกำจัดเห็บและหมัดในสุนัขและแมวชนิดหยดหลัง (Spot-on)