ผลของเพคตินและเจลแลนต่อความคงตัวของอนุภาคและของแข็งแขวนลอยในนมแพะเปรี้ยวพร้อมดื่ม

Publish Year National Journal 1
2018 exUkrit Jaroenkietkajorn, exSakda Mahapokai, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of pectin and gellan gum on particles and added solids’ stability indrinking fermented goat milk", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1-6