ศึกษาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า