แผนงานวิจัย การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : การยกระดับการผลิตข้าวฮางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง อุตสาหกรรมโครการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์