แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม “โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง” ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก