การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สุทธิพร เนียมหอม, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนายเอนก สุขเจริญ, "การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, อำเภอ กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย