ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(กรณีศึกษา รายวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น)

Publish Year National Conference 1
2012 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอนวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ", การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน", 27 มกราคม 2012, อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย