Conference

Article
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอนวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
27 มกราคม 2012
Location
อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-