การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารพฤกษเคมีระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียและพันธุ์ตราดสีทอง