การพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)