การผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก

Publish Year International Journal 3
2015 exSomruethai Singhasuwan, exWanna Choorit, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exNakhon Kokkaew c, exYusuf Chisti, "Carbon-to-nitrogen ratio affects the biomass composition and the fatty acid profile of heterotrophically grown Chlorella sp. TISTR 8990 for biodiesel production", Journal of Biotechnology, ปีที่ 216, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 169-177
2012 exWalailak Pattanamanee, exWanna Choorit, exChootiya Deesan, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, "Photofermentive production of biohydrogen from oil palm waste hydrolysate", International Journal of Hydrogen Energy 37, 4077-4087, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, มกราคม 2012, หน้า 4077-4087
2011 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exSomruethai Singhasuwan, exWanna Choorit, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, exJose Luis Garcia, exYusuf Chisti, "Photoautotrophic production of lipids by some Chlorella strains", Marine Biotechnology , ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2011, หน้า 928-941
Publish Year National Journal 1
2012 exHaque, M.A., exBangrak, P., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exChoorit, W., "Factors affecting the biomass and lipid production from Chlorella sp. TISTR 8990 under mixotrophic culture", Walailak J. Sci. Tech. , ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 347-359
Publish Year International Conference 3
2016 exSomruethai Singhasuwana, exWanna Choorit, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, "Heterotrophic cultivation of Chlorella sp. TISTR 8990 for biodiesel feedstock", International Conference on Beneficial Microbes 2016: Microbes for the Benefits of Mankind. May 31st- June 2nd, 2016, Duangchanok 1a, Duangjitt Resort & Spa, Phuket, Thailand (http://www.icobm.my/), 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2016, ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exSomruethai Singhasuwan, exWanna Choorit, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, "Biomass and fatty acid production of heterotrophic grown Chlorella sp. TISTR 8990 under various carbon-to-nitrogen ratios", The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. July 29th -31st, 2015. Centara Hotel and Convention Center, Khon Kaen, Thailand (http://www.fervaap2015.org/home/index.php?l=en), 29 - 31 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exNatthawut Yodsuwan, exNahatai Chamchuang, exYothaka Puchcha, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Lipid accumulation of Chlorella sp. TISTR 8990 in nitrogen- and phosphorus-minimal media cultivated photoautotrophically in 6-L drinking water bottle", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013)., 16 - 18 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exภรรัชช์ หิรัญศุภโชติ, exมณชัย เดชสังกรานนท์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยสลายโปรตีนจากกากชีวมวลของสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยวิธีทะกุจิ", The 52nd Kasetsart University Annual Conference., 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exสมฤทัย สิงหสุวรรณ, exวรรณา ชูฤทธิ์, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Evaluation of the optimal conditions for lipid and biomass production in photoautotrophic culture of microalgae using Taguchi method", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15 - 17 ตุลาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exมณชัย เดชสังกรานนท์, "กรรมวิธีการเพิ่มกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระซี-ไฟโคไซยานินในสาหร่ายสไปรูลิน่าแห้ง", Kasetsart University, 2021