การพัฒนาสื่อประสมการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนิสิตแกนนำคณะศึกษาศาสตร์