ความชุกของการติดเชื้อ M. hyopneumoniae ตามธรรมชาติในลูกสุกรดูดนม

Publish Year International Journal 1
2012 inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปาณี อุไรรงค์, exวิเชียร นวสกุลจินดา, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, "The Prevalence of Mycoplasma hyopneumoniae in Commercial Suckling Pigs in Thailand", World Journal of Vaccines, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2012, หน้า 161-163
Publish Year International Conference 1
2012 inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakukuna Phatthanakunanan, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupanee Urairong, exWichian Navasakuljinda, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, "The Prevalence of Mycoplasma hyopneumoniae in Commercial Suckling Pigs in Thailand", 22nd International Pig Veterinary Society Congress, 10 - 13 กรกฎาคม 2012, สาธารณรัฐเกาหลี