การศึกษาผลกระทบจากการกระฉอกของของเหลวภายในถังบรรจุที่มีต่อความแข็งแรงของโครงสร้างถัง

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, exนายนพดล ชัยมนัสกุล, "Study of Sloshing of Viscous Liquid in Containers Using Finite Element Method", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 474-485
2011 exChakrit Suvanjumrat, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "Determination of Drop-Impact Resistance of Plastic Bottles using Computer Aided Engineering", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 932-942
Publish Year National Conference 1
2012 exนายวุฒิพงษ์ อภิญญามโน, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการกระฉอกของน้ำภายในถังบรรจุด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 (สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์), 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย