Conference

Article
การศึกษาการกระฉอกของน้ำภายในถังบรรจุด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 (สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-