ผลของความเข้มแสง และรังสี UV-C ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพริกหวาน

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "Chilling Injury Alleviation in 'Golden Bell' Sweet Pepper Caused by UV-C Treatment", Acta Hort., ปีที่ 1011, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2013, หน้า 357-362
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "Effect of ultraviolet-C (UV-C) illumination on postharvest quality and bioactive compounds in yellow bell pepper fruit (Capsicum annuum L.) during storage", African Journal of Agricultural Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 28, กรกฎาคม 2012, หน้า 4084-4096
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exศุภกร ดวงขำทวีสุข, "ผลของการใช้สารเคลือบผิวที่มีต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลเสาวรสพันธุ์สีเหลือง", แก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม 2011, หน้า 414-418
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "UV-C Treatment Alleviates Chilling Injury in ‘Golden Bell’ Sweet Pepper", 2nd Asia Pasific Symposium on Postharvest Research Education and Extension, 18 - 21 กันยายน 2012, ยอร์กจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้สารเคลือบผิวที่มีต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลเสาวรสพันธุ์สีเหลือง", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 12, 24 มกราคม 2011, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย