Journal

Article
ผลของการใช้สารเคลือบผิวที่มีต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลเสาวรสพันธุ์สีเหลือง
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
39
Issue
พิเศษ
Year
มกราคม 2011
Page
414-418
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-