การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, exInsung, A., exPumnuan, J., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDararutana, P., "Investigation of tannin crude extract from cassava leaves for mealy bug control", Advanced Science Letters, ปีที่ 19, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2013, หน้า 3579-3581
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, "สีธรรมชาติ: ความเคลื่อนไหวของสิ่งทอเชิงอนุรักษ์", วารสารคหเศรษฐศาตร์, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 63-65
Publish Year International Patent 1
2012 inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exดร. สุดชาย กำเนิดมณี, exนางสาวจุฑาลักษณ์ วงศ์ชัยชนะ, "เครื่องมือต้นแบบสกัดสารแทนนิน", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2012