ทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง

Publish Year International Journal 1
2010 inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, exประลินทร์ ไกรวิชัย, "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 182-193
Publish Year National Conference 2
2011 inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, inนางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร, exนายประลินทร์ ไกรวิชัย, "ทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนในพื้นที่ลุ่มน้ำกำพวน จังหวัดระนอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010