Conference

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ชาติ
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
-
-
-

Author

Output From Project

ทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิถีชีวิตชุมชนชายฝั่ง ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรื,1 พ.ค. 2010 - 5 พ.ค. 2010