อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนายณรงชัย บุญศรี, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of Map Bon, coarse-loamy variant soil.", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2012, หน้า 1-8
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการหญ้าแฝก พืชปุ๋ยสด และปุ๋ยเคมีที่มีต่อปริมาณอินทรียวัตถุของดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 267-279
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, exPhakpen Poomipan, "Study on the effects of vetiver grass and green manure management on properties of Map Bon, coarse-loamy variant soil.", 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, Crete, Greece , 6 - 10 มิถุนายน 2011, Chania สาธารณรัฐเฮลเลนิก
2010 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายสกล ฉายศรี, inนายธีระ สมหวัง, exดร.พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, "ผลของการจัดการหญ้าแฝกและพืชปุ๋ยสดที่มีต่อสมบัติของดินคล้ายชุดดินมาบบอนที่มีเนื้อร่วนหยาบ", 1st Asian Conference on Plant-Microbe Symbiosis and Nitrogen Fixation, 20 - 24 กันยายน 2010, Miyazaki ญี่ปุ่น