การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม

Publish Year International Journal 1
2013 inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายณรงชัย บุญศรี, "Effects of Chicken Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant Soil", Communications in Soil Science and Plant Analysis, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1-4, มกราคม 2013, หน้า 347-355
Publish Year International Conference 1
2011 inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Effects of Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", การประชุมวิชาการ 12th International Symposium on Soil and Plant Analysis ณ Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania,Greece , 6 - 10 มิถุนายน 2011, chania
Publish Year National Conference 1
2011 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "อิทธิพลของจำนวนประชากรที่มีต่อผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 7 และ ห้วยบง 80", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย