Conference

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม,27 ต.ค. 2010 - 27 ต.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัย และพ้ฒนามันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง การใช้ประโยชน์ :เทคโนโลยีการผลิต,1 ต.ค. 2010 - 2 พ.ค. 2012
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เทคโนโลยีการผลิต,1 พ.ค. 2010 - 2 พ.ค. 2012