การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด