โครงการวิจัยการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรเชิงบูรณาการบริเวณลุ่มน้ำสงคราม ด้วยระบบฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ

Publish Year International Journal 1
2008 inนางสาวปรียาพร โกษา, อาจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exPakdee Khobklag, "Spatial and Temporal Distribution of Irrigation Requirements in the Chao Phraya River Basin, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 758-766