ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง

Publish Year National Conference 2
2007 inนางฤดี ธีระวนิช, inนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพรพรหม พรหมเพศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพการผลิต ต้นทุน และตลาดของผลิตภัณฑ์บัวหลวง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางฤดี ธีระวนิช, inนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพรพรหม พรหมเพศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจำเนียร บุญมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production Cost and Market Potential of Lotus Product", การประชุมวิชาการ The Proceeding of IWGS Annual Symposium 2007 "Potential Development of Lotus and Waterlily as Economic plants V", 19 - 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย