การทำมะขามผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ทิตติยา ดียิ่ง , exน.ส. เมธาวี จันทรอินทร์, exน.ส. วันทนีย์ รัตนวงศ์, "Production of tamarind powder by drum dryer using maltodextrin and Arabic gum as adjuncts", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 33-41
Publish Year International Conference 1
2012 exนส. กฤติยา เขื่อนเพชร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนส. กุลธิดา รักษาวงศ์, exนส. ปรียานุช พรโชคชัย, exนายพัสนัย นครชัย, exนส. พรพิมล พันธุ์ชื่น, exนส. แสงเทียน พลอยกระจ่าง, "Quality Comparison Between Tamarind Powder Produced by Tray and Drum Dryers Using Various Adjuncts", the 7th Taiwan-Thailand Bilateral Conference, 18 - 19 ตุลาคม 2012, ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2012 exนายอนันต์ชัย สระแก้ว, exพชรวรรณ สังคีต, exวราภรณ์ ทนันชัย, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการผลิตกัมจากเมล็ดมะขามและคุณสมบัติทางกายภาพของกัมที่ได้", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1, 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย