ข้อมูลพื้นฐานทางสรีรวิทยาในการผลิตมะม่วงคุณภาพ

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exOnnom, S., "Improving photosynthetic performance and some fruit quality traits in mango trees by shading", Photosynthetica, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 542-550
2013 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ อ่อนน้อม, inดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "Leaf Photosynthesis and Fruit Quality of Mango Growing under Fieldor Plastic Roof Condition", Acta Horticulturae, ปีที่ 975, ฉบับที่ 975, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 415-420
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ อ่อนน้อม, inดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "leave photosynthesis and fruit quality of mango growing under field or plastic roof condition", 4th international symposium of tropical and subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย