การสำรวจวิธีการจัดหาผักและผลไม้สดของโรงแรม ภัตตาคาร และผู้รับจัดเลี้ยงในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Quality and Safety Aspects in HORECA Supply Chain", American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, กันยายน 2014, หน้า 9-15
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Large Scale Food Services Best Practices in Thailand: a Case Study of HORECAs", The10th IEEE International Conference on Service Systems and Service Management , 2013, Hong Kong, China , 17 - 19 กรกฎาคม 2013, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2013 inดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Quality and Safety of Fresh Produces supplied for the HORECA Business in Thailand", The 15th Food Innovation Asia Conference 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exวันเพ็ญ สุมนานุสรณ์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกผักสำหรับการจัดหาผักสดของร้านอาหาร", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011), 11 - 12 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย