โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง

Publish Year National Journal 1
2005 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สวนสาธารณะในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ กับ ชุมชนป้อมมหากาฬ", ระแนง (ฉบับครบรอบ 10 ปีก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2005, หน้า 188-192
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชวาน พรรณดวงเนตร, "ความมั่นคงและยั่งยืนอันเนื่องมาจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมตาลโตนดและการใช้ในเคหะพื้นถิ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย