Journal

สวนสาธารณะในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ กับ ชุมชนป้อมมหากาฬ
ระแนง (ฉบับครบรอบ 10 ปีก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
4
188-192
ตุลาคม 2005
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : Fringer | คนชายขอบ Bilingual ruminations from the fringe | ความคิดสองภาษาจากชายขอบ การใช้ประโยชน์ :2) บทความ รายงาน หนังสือที่ไม่ใช่วรรณกรรม ฯลฯ 2.4) สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สวนสาธารณะ ในเขตกรุงรัตนโกสินทร์กับชุมชนป้อมมหากาฬ [PDF, 4 หน้า] - โดย ศรันย์ สมันตรัฐ,1 ก.ย. 2009 - 1 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิพากย์การวิจัยเรื่อง “บ้านไม้โบราณในชุมชนป้อมมหากาฬ”,6 มี.ค. 2006 - 7 มี.ค. 2006