แมกนีโตมิเตอร์แบบสั่นตัวอย่างราคาประหยัด

Publish Year International Journal 3
2021 exJaru Jutimoosik, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exRattikorn Yimnirun, exAnurak Prasatkhetragarn, "Phase Formation, Morphology and Magnetic Properties of PbTiO3–Fe2O3 Heterostructure Ceramics", Integrated Ferroelectrics, ปีที่ 214, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 50965-19-26
2011 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, exอนุชติ ฮันเย็ก, exรศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, "Electric and Magnetic Properties of Recycled NDFEB-Natural Rubber Composites", Advanced Composites Letters, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 48-51
2011 exอัจฉรา คำกองแก้ว, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, exดร. ธีระพนธ์ แย้มวงษ์, exรศ.ดร.สันติ แม้นศิริ, "Frequency-dependent magnetoelectricity of CoFe2O4-BaTiO3 particulate composites", Transactions of Nonferrous Metals Society of China , ปีที่ 21, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 2438-2442