การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์พันธะคาร์บอน-ซัลเฟอร์ โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน คอนเดนเซชัน ที่มีสารผสมระหว่างแอลคิลไดเฟนิลฟอสฟีไนต์ และสารประกอบ 1,2-ไดคาร์บอนิล

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, exMichael Abraham, exLothar Brecker, exPeter Wolschann, exAlfred Karpfen, exVladimir B. Arion, exMichael Widhalm, "Synthesis and Conformation of Chiral Biheteroaryls", The Journal of Organic Chemistry, ปีที่ 76, ฉบับที่ 9, มีนาคม 2011, หน้า 3222-3230
Publish Year National Conference 1
2011 exParinthorn Temyarasilp, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, "Camphorquinone-Mediated Carbon-Sulfur Bond Formation by Oxidation-Reduction Condensation", PERCH-CIC Congress VII, 4 พฤษภาคม - 7 ตุลาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย