Conference

PERCH-CIC Congress VII
ชาติ
4 พฤษภาคม - 7 ตุลาคม 2011
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์พันธะคาร์บอน-ซัลเฟอร์ โดยใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน คอนเดนเซชัน ที่มีสารผสมระหว่างแอลคิลไดเฟนิลฟอสฟีไนต์ และสารประกอบ 1,2-ไดคาร์บอนิล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403699 ชื่อวิชา Thesis,25 ก.ค. 2011 - 18 ก.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นซัลไฟด์ โดยใช้ปฏิกิริยาขั้นตอนเดียว แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2555,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012