โครงการศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านน้ำ

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exธนพร สุปริยศิลป์, exธนะ บุญญสิริกูล, exศิโรตม์ จิวารัตน์, "การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5 - 6 กันยายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย