การผลิตข้าวกล้อง Glycemic Index ต่ำ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ

Publish Year National Journal 2
2010 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 273-282
2009 exนายอาคม ปะหลามานิต, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิคการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านบนเพื่อผลิตข้าวเคลือบชาเขียว", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 277-280
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, "Measurement of Clean Brown Rice Obtained from Brown Rice Cleaner Using Image Analysis", The ISSAAS International Congress 2008, 24 กุมภาพันธ์ - 24 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6 - 7 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Influence of fluidization drying and tempering timeon quality of high-amylose brown rice", ISSAAS 2009 International Congress "Agriculture for Better Living and Global Economy, 11 - 15 มกราคม 2010, สัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย