การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและงานวิศวกรรมเชิงลาด", วิศวกรรมสาร, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 43-50
Publish Year International Conference 5
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Corporative of Geotechnical Approach for Landslide Susceptibility Mapping in Thailand", International Conference on Slope 2010, Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27 - 30 กรกฎาคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exDamrong Pungsuwan, exMananya Chantasorn, exNattawuth Inmala, exN.M.S.I. Alambepola, "Landslide Risk Management of Patong City: Demonstration of Geotechnical Engineering Approach", International Conference on Slope 2010, 27 - 30 กรกฎาคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Geotechnical Approach for the Warning of Rainfall-Triggered Landslide in Thailand Considering Antecedence Rainfall Data", International Conference on Slope 2010, Geotechnique and Geosynthetics for Slopes, 27 - 30 กรกฎาคม 2010, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Rainfall-Triggered Landslide: from research to mitigation practice in Thailand", The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference (Geo-engineering for Natural Hazard Mitigation and Sustainable Development), 10 - 13 พฤษภาคม 2010, Taipei ไต้หวัน
2008 inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "Landslide Problems and Warning by Geotechnical Methods", CAFEO26 (26th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organization), 26 - 29 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exนายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์, "พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงกำลังรับแรงเฉือนตามความชื้นของดินที่ผุสลายอยู่กับที่ของกลุ่มหินที่มีความอ่อนไหวต่อดินถล่มในประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย